Sari la conținut

Declaratie privind eligibilitatea ofertantului; 2. Plicul trebuie sa fie marcat cu: 1. Resp dep. Obiectul achizitiei directe: achizitia de articole din care se compune uniforma de serviciu pentru politistii locali din cadrul Politiei Locale Ceanu Mare Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de furnizare.

Se vor prezenta urmatoarele documente: 1. Declaratie privind eligibilitatea ofertantului; 2.

De Ziua Copilului, ofera angajatilor tichetele Cadou Pass!

Declaraţie ca nu este exclus din procedură, 3. Declaratie pe proprie raspundere a conducatorului unitatii,4.

ofertele uniforme de membru mkx clasat la

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, de pe lângă tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile L nr. Fisa de informatii generale, din care sa reiasa sediul, datele de identificare, numarul de telefon, fax, adresa de e-mail, contul deschis la Trezo - rerie.

Nota: Ofertantii au obligatia de a depune oferta completa pentru toate articolele solicitate in caietul de sarcini.

ofertele uniforme de membru datând în al ain

Oferta va contine:- a documentele de calificare solicitate mai sus;- b propunerea tehnica:- in acest scop propunerea tehnica va contine: Ø O descriere a caracteristicilor tehnice ale produselor furnizate astfel incat sa se poata verifica corespondenta acestora cu cerintele caietului de sarcini; Ø prezentarea duratei de timp necesara pentru livrarea produselor care va fi de maxim 30 zile calendaristice de la data comenzii ferme transmise in scris de catre achizitor; Ø Declaratie pe proprie raspundere prin care atesta faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de pre- vederile din Legea nr.

Propunerea financiara va cuprinde pe langa Formularul de Oferta si un centralizator intocmit de ofertant, care va contine denumirea, cantitatea, pretul unitar si pretul total fara TVA pentrul fiecare produs ofertat. Propunerea financiara va fi insotita si de propunerea de contract, semnata si stampilata pe fiecare pagina in parte.

Anunt de achizitie uniforme pentru personal aeronavigant TAROM

Nota: -Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel incat pretul total al ofertei sa includa tóate costurile necesare pentru prestarea serviciului.

Pretul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

ofertele uniforme de membru datând un om puternic tatuat

Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, in caz de necesitate, de a solicita clarificari la documentatie.

ofertele uniforme de membru înainte de a începe să se întâlnească

Criteriul de atribuire: - in scopul atribuirii contractului mai sus mentionat, propunem aplicarea criteriului de atribuire: "pretul total cel mai scazut" dintre ofertele declarate admisibile. Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse: oferta poate fi depusa pentru un lot, mai multe loturi sau pentru toate loturile de produse, dar pentru intreaga cantitate de produse din cadrul fiecarui lot, conform prevederilor caietului de sarcini — nu se accepta oferte partiale in cadrul unui lot.

Subcontractanti: nu se accepta.

ofertele uniforme de membru dating online setip

Oferte alternative: nu se accepta. Garantie de participare la procedura de atribuire: nu se solicita.

  • Legenda salut pentru site-ul de dating
  • Solicitare de oferte Uniforme la Politia locala Ceanu Mare.
  • Anunt de achizitie uniforme pentru personal aeronavigant TAROM | TAROM - Official Website
  • Solicitare de oferte Uniforme la Politia locala Ceanu la-pergola.ro | Primăria Ceanu Mare

Criterii de calificare privind situatia personala, economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala a ofertantilor: in conformitate cu prevederile documentatiei de achizitie. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: minim de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor.

ofertele uniforme de membru femeia aquarius datând un bărbat sagetator

Prin prezenta, îmi exprim opțiunea cu privire la prelucrarea datelor personale, după cum urmează: 1.